Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

5294 9c49
Reposted fromcarmenluna carmenluna viafreeway freeway
0527 4246 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaMartwa13 Martwa13
0525 6e13 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaMartwa13 Martwa13
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viafreeway freeway
0382 e19d
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny
0028 e5e7 500
Reposted fromtfu tfu viafreeway freeway
1049 b4ff 500
Lepiej...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

July 13 2019

9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viadisheveled disheveled
9252 8c9f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9253 fe93 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9102 c92c 500

July 12 2019

Ciągle towarzyszy mi uczucie wyobcowania, braku przynależności, bycia w miejscu w którym nie powinienem być. Nie jestem sobą, nie spełniam swojej życiowej misji. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
0785 43ab 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafreeway freeway
4577 c99e 500
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viafreeway freeway
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viafreeway freeway
6002 169b
Reposted fromWarzywna Warzywna viainsanedreamer insanedreamer
8288 fc7b 500
Reposted fromskyjuice skyjuice vianiskowo niskowo
7288 e2d1 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl