Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

4062 d079 500
6191 03f1 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaszydera szydera
0223 538c
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viaszydera szydera
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viagregorczykm gregorczykm
rzeczy, które widzisz jako dziecko zostają z tobą na zawsze
— Daria Bignardi "Miłość, na jaką załugujesz"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaMartwa13 Martwa13
0989 1906
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viasadporn sadporn
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPoranny Poranny

September 26 2018

1676 0c28
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
4619 091e 500
1613 80c6 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
3272 2d22
Kocham słowo cherlawy.
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

9948 f506 500
Takie uczucie zawsze miałam, jak się życie towarzyskie ,,jakieś tam'' jeszcze prowadziło ;)
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaardhund maardhund

September 24 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl