Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

2549 aa01 500
How sophisticated. Even knows that this is men's toilet.
Reposted frompassivelyhere passivelyhere viastrzepy strzepy
2219 1001
Reposted fromkrzysk krzysk viaPoranny Poranny
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 24 2017

2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastrzepy strzepy
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 23 2017

Reposted fromlugola lugola viamaardhund maardhund
9677 08a8 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMigotliwa Migotliwa
2115 b9be 500
Reposted fromtfu tfu viaemciu emciu
9179 3027 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaemciu emciu

June 21 2017

A kiedy przychodzi ten czas, kiedy myślę, że będzie dobrze, to i tak jest źle. #fatum Miałam tak przyjemną drzemkę... jak lekki wiaterek w upalny dzień, co muska delikatnie policzki moje spalone. Istnieje niezliczona ilość nieodkrytych miejsc przyjemnych jak wyżej opisane odczucie.

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 20 2017

3328 abf6 500
Reposted frompulperybka pulperybka viahalucine halucine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl