Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

6386 0e3a 500
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaMartwa13 Martwa13

June 15 2017

3736 a507 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viastrzepy strzepy
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viastrzepy strzepy
9063 69d1
Reposted fromsosna sosna viastrzepy strzepy
0477 1b22 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
chce zmarznąć
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa

June 14 2017

9376 e448 500
Ten dyskomfort, kiedy patrzysz na osobę ,która płacze!
7543 542b 500
Przedstawiam państwu część mojego życia: tam za mną jest Tesco w Mogile ;)
Reposted bystrzepyseverak
0432 50fa
Reposted fromkoscheiis koscheiis viahavingdreams havingdreams
6990 ac7b 500
 Odrzucając wrażliwość i uczucia niewątpliwie żyje się łatwiej. "Skały" cechuje wszak długowieczność, a nawet niezniszczalność. Ale czy mimo to im zazdrościmy i chcemy się nimi stawać?
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viajointskurwysyn jointskurwysyn
4687 e439 500
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaPoranny Poranny
0695 1967 500
4142 3b5e 500
Reposted fromtron tron viastrzepy strzepy
1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
1150 b4a5 500

sharpington:

the littlest gryphon

Reposted fromshakesqueer shakesqueer viastrzepy strzepy

June 13 2017

Jestem tak znudzona i nie mam rąk do tego.
Reposted bySkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl