Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

Play fullscreen
ciekawy stan
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Play fullscreen
zabawny sen. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
1910 0915 500
Bożena Stryjkówna i Bogusława Pawelec, Seksmisja, 1984
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

“ Im sprawniejszy język, tym kontakt z otoczeniem skuteczniejszy i łatwiejszy. Pamiętajmy, że granice naszego języka są granicami naszego świata. Przez język poznajemy i porządkujemy całą rzeczywistość. Myślimy też w języku. Szablonowy, ubogi i nieporadny język ― to płytkie i schematyczne myślenie. ”

― prof. Jan Miodek

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Reposted fromadkagar adkagar viaMakeMePurr MakeMePurr
2553 5fb4 500
Teddy
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2554 39ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
W takim razie mam lato przez cały rok i powinnam być szczęśliwa jak słoneczko, które mi przyswieca
2521 8b7b 500
Może Północne, lipiec, 2015
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMakeMePurr MakeMePurr
Play fullscreen
1995! <3 ciekawe czy znaliście ten kawałek.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMartwa13 Martwa13
1722 9a19
Reposted fromstundism stundism viaAmericanlover Americanlover
2773 e9fe 500
październik, 2014
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2575 2f81 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayanek yanek
6937 0a0a
Reposted fromHypothermia Hypothermia viayanek yanek
2699 c312 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianiskowo niskowo
1590 2f46 500
Reposted fromnutt nutt viaMartwa13 Martwa13
2704 cc83 500
Reposted from777727772 777727772 viaMartwa13 Martwa13
1621 45cb
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl