Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

Reposted frommrmystery mrmystery viajointskurwysyn jointskurwysyn
6543 0ff6
6419 010e 500
O ludzi należy dbać za ich życia.
nie musimy się katować
nienormalną sytuacją
nauczymy się kochać
przestaniemy się bać
życie stanie się muzyką
i stanie się to co ma się stać
— Kryzys
9859 9e1d 500
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
2014 7c21 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
Pocałunków moc całą długą noc
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
"Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund."
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viagdziejestola gdziejestola
6499 501c 500
Gdzieś między Wrocławiem a Katowicami
Reposted fromacetylo acetylo viajointskurwysyn jointskurwysyn
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart, a czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart.

I zapominać chcę tak często, jak się da, że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart.
— Myslovitz - Szklany człowiek
Reposted fromvampira vampira viagdziejestola gdziejestola
Twoje milczenie jeszcze bardziej łamie mi serce. 
5856 fcaf 500
0568 714c
Reposted fromwildrose18 wildrose18 viagdziejestola gdziejestola
0843 d186
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viaPoranny Poranny
5956 490f
Reposted fromzciach zciach viaPoranny Poranny
Chciałabym móc zanurzyć głowę, w strumieniu twojej świadomości.
— Hey
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl