Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

8331 021a 500
Reposted frommoai moai viafreeway freeway

September 18 2019

Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
8438 17eb 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
Albo to uczucie, gdy kapie Ci z nosa i oczu o 3:19 a obok łóżka nie ma niczego w co można by go wysiąkać. (łącznie z rękawem kogoś bliskiego). i musisz westchnąć i wstać. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9726 0a77 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Jestem pewien, że motyw herbaty o trzeciej w nocy, przy zapalonym półmrocznym światełku z okapu nad kuchenką, ma swoją nazwę i swoje miejsce w kinematografii psychologii i fotografii. Albo z pewnością powinien mieć!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9785 a7a4 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viakompleksdziury kompleksdziury
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viaLuukka Luukka
7445 7a4b 500
Reposted fromowca owca viaLuukka Luukka
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek viaszydera szydera
0585 b05f 500
Reposted fromlaters laters viaszydera szydera
7392 7bf5
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
6348 650a 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
1281 0334 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMartwa13 Martwa13
8578 1d1e
Reposted fromsavatage savatage viafreeway freeway

September 15 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaMartwa13 Martwa13

September 12 2019

7852 bc68 500
Reposted fromhagis hagis viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl