Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Play fullscreen
That mirror is fucking ugly and I'm
Sick and tired of looking at him
1016 bb3b 500
Reposted fromhagis hagis viakatastrofo katastrofo
9228 27b0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viakatastrofo katastrofo
Nawet ryzykując, że zostaniemy wzięci za szaleńców, musimy nie bać się powiedzieć, że nasi rodzice, tak jak wcześniej ich rodzice, są winni zbrodni prokreacji, będącej zbrodnią spowodowania nieszczęść, że w zmowie z innymi mnożą nieszczęścia na tym coraz bardziej nieszczęśliwym świecie.
— Thomas Bernhard, Gathering evidence: a memoir
Reposted fromelloko elloko viakatastrofo katastrofo
0745 f23f 500
Reposted fromh3x h3x viakompleksdziury kompleksdziury
Reposted fromFlau Flau viakatastrofo katastrofo
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

April 25 2017

2651 76c8 500

killerbeesting:

Model Marcella Flood relaxes in a one-piece swimsuit, at Long Beach, California, June 1937

Reposted fromLittleJack LittleJack
2633 4b0a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
5495 dcab 500
Reposted frompierdolony pierdolony
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1110 568c 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viastrzepy strzepy
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrzask brzask
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
2641 7502 500

disorienteddreams:

Die Büchse der Pandora (Georg Wilhelm Pabst, 1929)

Reposted fromLittleJack LittleJack viarealytruth realytruth
3954 7878
3570 dcfa 500

John Mac Whirter - Ossian’s Grave [652 × 944]

9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl