Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
2245 b0eb
"Mary and Max"
Reposted fromwithout without viavesania vesania
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viavesania vesania
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viamaardhund maardhund

February 24 2017

6318 09d2
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKciukWzupie KciukWzupie

February 21 2017

9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Reposted fromrousmadder rousmadder viamaardhund maardhund
6122 de11
Savoir vivre po przejściach (Agnieszka Osiecka i Maria Sapieżyna, 1993), „Przekrój” nr 1/17
9330 7117 500
Warszawa, Muranów
Reposted fromoverdrawn overdrawn viamaardhund maardhund

February 20 2017

7373 a337
Reposted fromollardo ollardo viaepidemic epidemic
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaepidemic epidemic

February 19 2017

2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaepidemic epidemic
Już nie mam, gdzie się, kurwa, wygadać, nic. Ni nic, ni niczego, ni nikogo, ni. Ale wiem, że jest źle, bo przed snem myślę, czy rozwiesiłam pranie na suszarce. Tylko ten Marcin Miller śpiewa ''kochana uwierz mi''. Dlaczego mam mu nie wierzyć?
1278 cc9d 500
Reposted fromverronique verronique viadooomiiin dooomiiin
1612 2a14
Reposted frompamietaj pamietaj viaemciu emciu
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viaemciu emciu
1602 3df8
Reposted fromTankistD TankistD viahavingdreams havingdreams
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viahavingdreams havingdreams

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
3454 e152
Reposted frommaybeimcrazy maybeimcrazy viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl