Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

7466 cac2
Reposted fromfollow follow viajointskurwysyn jointskurwysyn
3343 002a
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaMartwa13 Martwa13
6343 4b85 500
Reposted frompartyhardorgtfo partyhardorgtfo vianiskowo niskowo
6810 b262 500
Reposted fromhepi hepi vianiskowo niskowo
Leczysz mnie. Każdego dnia. Każdą wiadomością. Obecnością w moim życiu. Tak długo Cię nie było.
— nezavisan.soup.
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiskowo niskowo
Reposted fromexistential existential viafreeway freeway
7043 a6b1 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Russia. Moscow.circa 1985
Reposted fromRussia Russia viainsanedreamer insanedreamer
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— Eugeniusz Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
5496 fc5a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Vertigo by Kasia Derwińska
Reposted fromcorvax corvax viaMartwa13 Martwa13
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby.soup.
Reposted fromdobby dobby vianiskowo niskowo
6048 fb4f 500
fragment  Jakub Woynarowski, Manggha na podstawie Mangghi Feliksa Jasieńskiego, 2010–2017, wł. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
W cichym człowieku ser­ce krzyczy najgłośniej. 
Reposted fromxawery xawery viaMartwa13 Martwa13
5930 46c4
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
2679 e12a
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl